ผลสำรวจของนิด้าโพล

หน้าแรก > ผลสำรวจของนิด้าโพล

News Image

คนไทยกับเทศกาลตรุษจีน

วันที่อัพเดทล่าสุด : 24 ม.ค. 2560

                ศูนย์สำรวจความคิดเห็น “นิด้าโพล” สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า) เปิดเผยผลสำรวจความคิดเห็นของประชาชน เรื่อง “คนไทยกับเทศกาลตรุษจีน”  ทำการสำรวจระหว่างวันที่ 28 – 29 มกราคม  2557 จากประชาชนทั่วประเทศ  รวมทั้งสิ้นจำนวน 1,253 หน่วยตัวอย่าง กระจายทุกระดับการศึกษาและอาชีพ เกี่ยวกับการเข้าร่วมพิธีไหว้เจ้าในช่วงเทศกาลตรุษจีน โดยมีค่าความคลาดเคลื่อนมาตรฐาน (Standard Error: S.E.) ไม่เกิน 1.2

                จากผลการสำรวจ พบว่า คนไทยส่วนใหญ่ ร้อยละ 75.42 ไม่มีเชื้อสายจีน ขณะที่ 24.58 เป็นคนไทยเชื้อสายจีน เมื่อทำการประมาณการทางสถิติ คาดว่าจะมีคนไทยเชื้อสายจีน ประมาณ 16 ล้านคน จากจำนวนประชากร 64 ล้านคน

                เมื่อถามถึงการไหว้เจ้าในช่วงเทศกาลตรุษจีนของครอบครัวคนไทยเชื้อสายจีน ส่วนใหญ่ ร้อยละ 87.46 ระบุว่า ไหว้เจ้า เพราะ เป็นประเพณีที่ทำสืบต่อกันมา เป็นการไหว้เทพเจ้าและบรรพบุรุษ เป็นการขอพรเพื่อความเป็นสิริมงคลแก่ครอบครัวและการประกอบธุรกิจ/กิจการ และยังเป็นการพบปะสังสรรค์กับญาติพี่น้องด้วย ขณะที่ ร้อยละ 12.54 ระบุว่า ไม่ไหว้  เพราะ คนรุ่นก่อนที่ทราบเกี่ยวกับพิธีและขั้นตอนในการไหว้นั้นอายุมากแล้ว หรือล้มหายตายจากไป คนรุ่นใหม่ๆ ไม่ทราบขั้นตอนในการไหว้  ติดภารกิจหรือต้องทำงาน เพราะตรงกับวันทำงาน รวมไปถึงสภาพการเงินไม่คล่องตัว 

                ท้ายสุด เมื่อถามถึงการเข้าร่วมไหว้เจ้าในช่วงเทศกาลตรุษจีน คนไทยเชื้อสายจีน ส่วนใหญ่ ร้อยละ 75.32 ระบุว่า  จะเข้าร่วม เพราะ เป็นประเพณีที่ทำเป็นประจำอยู่ทุกปี  ขณะที่ร้อยละ 24.68 ระบุว่า ไม่ได้เข้าร่วม เพราะ ติดธุระ ต้องทำงาน ไม่ได้กลับภูมิลำเนาไปไหว้ตรุษจีน ญาติผู้ใหญ่แยกย้ายกันไปอยู่ที่อื่น ขณะที่คนไทยที่ไม่มีเชื้อสายจีน   ส่วนใหญ่ ร้อยละ 82.65 ระบุว่า ไม่ได้เข้าร่วม เพราะไม่มีเชื้อสายจีนส่วนร้อยละ 17.35 จะเข้าร่วม เพราะเจ้านาย องค์กร บริษัท ห้างร้าน ครอบครัวของแฟน มีเพื่อนเป็นคนไทยเชื้อสายจีน 

  • preview

Thais_and_Chinese_NewYear_word

Thais_and_Chinese_NewYear_PDF

Copyright © 2012. All Rights Reserved. nidapoll.nida.ac.th