ผลสำรวจของนิด้าโพล

หน้าแรก > ผลสำรวจของนิด้าโพล

News Image

พระนางคู่จิ้น – คู่ขวัญ มีผลต่อการรับชมละครหรือไม่

วันที่อัพเดทล่าสุด : 30 พ.ย. 2559

           ศูนย์สำรวจความคิดเห็น “นิด้าโพล” สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า) ร่วมกับ “ไนน์เอ็นเตอร์เทน” เปิดเผยผลสำรวจความคิดเห็นของประชาชน เรื่อง “พระนางคู่จิ้น – คู่ขวัญ มีผลต่อการรับชมละครหรือไม่” โดยสอบถามความคิดเห็นจากประชาชน  ทั่วประเทศ กระจายทุกระดับการศึกษาและอาชีพ รวมทั้งสิ้นจำนวน 1,253 หน่วยตัวอย่าง เกี่ยวกับดารานักแสดง คู่จิ้น – คู่ขวัญ ทำการสำรวจระหว่าง  วันที่ 9 – 12 กันยายน 2559 การสำรวจอาศัยการสุ่มตัวอย่างด้วยความน่าจะเป็นจากบัญชีรายชื่อฐานข้อมูลตัวอย่างหลัก (Master Sample) ของ “นิด้าโพล” ด้วยวิธีแบบแบ่งชั้นภูมิ (Stratified  Random  Sampling) โดยแบ่งชั้นภูมิตามภูมิภาคออกเป็น 5 ภูมิภาค จากนั้นในแต่ละภาคสุ่มตัวอย่างแบบอย่างง่าย (Simple Random Sampling) เก็บข้อมูลด้วยวิธีการสัมภาษณ์ทางโทรศัพท์ โดยกำหนดค่า ความเชื่อมั่นที่ร้อยละ 95.0 และมีค่าความคลาดเคลื่อนมาตรฐาน (Standard Error: S.E.) ไม่เกิน 1.4

              จากการสำรวจ เมื่อสอบถามถึงความคิดเห็นของประชาชนเกี่ยวกับผลต่อการรับชมละครของดารา นักแสดงพระนาง  ที่เป็นคู่จิ้น คู่ขวัญพบว่า ประชาชนส่วนใหญ่ร้อยละ 40.78ระบุว่า ดูแล้วอิน เคมีพระนางเข้ากัน ได้อรรถรสในการรับชมมากกว่า คู่ที่ไม่ใช่คู่จิ้นรองลงมา  ร้อยละ 35.59ระบุว่า อยากให้วางตัวนักแสดงให้เหมาะสมตามบทประพันธ์มากกว่าคู่จิ้น เพราะบางครั้งคู่จิ้นไม่เหมาะสมกับบทตัวละครร้อยละ 23.06ระบุว่า เฉย ๆ ไม่ได้มีผลต่อการดูละคร จะเป็นคู่จิ้นหรือไม่ก็ได้ เน้นดูที่เนื้อเรื่อง บทประพันธ์ หรือตัวนักแสดงร้อยละ 0.16ระบุอื่น ๆ ได้แก่ แล้วแต่บทละครมีผลเป็นบางเรื่อง บางเรื่องก็ไม่มีผลและร้อยละ 0.41ไม่ระบุ/ไม่แน่ใจ

              เมื่อสอบถามถึงดารา – นักแสดงคู่จิ้น – คู่ขวัญ ที่ประชาชนนึกถึงหรือชื่นชอบมากที่สุด 10 อันดับแรก พบว่า อันดับ 1 ประชาชนส่วนใหญ่ ร้อยละ 26.74 ระบุว่าเป็น ณเดชน์ – ญาญ่า อุรัสยา รองลงมา อันดับ 2 ร้อยละ 9.34 ระบุว่าเป็น เคน ธีรเดช – แอน ทองประสม อันดับ 3 ร้อยละ 5.03 ระบุว่าเป็น หมาก ปริญ – คิม เบอร์ลี่ อันดับ 4 ร้อยละ 4.71 ระบุว่าเป็น เวียร์ – แพนเค้ก อันดับ 5 ร้อยละ 3.03 ระบุว่าเป็น บอย ปกรณ์ – มาร์กี้ อันดับ 6 ร้อยละ 2.79 ระบุว่าเป็น เจมส์ จิรายุ – เบลล่า ราณี อันดับ 7 ร้อยละ 2.31 ระบุว่าเป็น เวียร์ – ปุ๊กลุ๊ก อันดับ 8 ร้อยละ 1.04 ระบุว่าเป็น ติ๊ก – ใหม่ ดาวิกา อันดับ 9 ร้อยละ 0.64 ระบุว่าเป็น มิก ทองระย้า-พิม พิมประภา และเวียร์ – อั้ม พัชราภา ในสัดส่วนที่เท่ากัน และอันดับ 10 ร้อยละ 0.56 ระบุว่าเป็น มีน พีชญา – พอร์ช ศรัณย์

ท้ายที่สุด เมื่อสอบถามถึงดารา – นักแสดงคู่จิ้น – คู่ขวัญ ในตำนานที่อยากให้กลับมารับงานแสดงคู่กันอีกครั้ง มากที่สุด 10 อันดับแรก พบว่า อันดับ 1 ประชาชนส่วนใหญ่ ร้อยละ 21.87 ระบุว่าเป็น หนุ่ม ศรราม – กบ สุวนันท์ รองลงมา อันดับ 2 ร้อยละ 15.08 ระบุว่าเป็น เคน ธีรเดช – แอน ทองประสม อันดับ 3 ร้อยละ 14.05 ระบุว่าเป็น สันติสุข – จินตหรา อันดับ 4 ร้อยละ 4.55 ระบุว่าเป็น     เวียร์ – แพนเค้ก อันดับ 5 ร้อยละ 2.95 ระบุว่าเป็น เขต ฐานทัพ – นุ่น วรนุช อันดับ 6 ร้อยละ 2.71 ระบุว่าเป็น อั้ม อธิชาติ – แอ๊ฟ ทักษอร อันดับ 7 ร้อยละ 2.15 ระบุว่าเป็น แท่ง ศักดิ์สิทธิ์ – แหม่ม คัทรียา อันดับ 8 ร้อยละ 1.28 ระบุว่าเป็น เคน ธีรเดช – แอ๊ฟ ทักษอร อันดับ 9 ร้อยละ 1.20 ระบุว่าเป็น มอส ปฏิภาณ – อ้อม สุนิสา และอันดับ 10 ร้อยละ 0.56 ระบุว่าเป็น วิลลี่ แมคอินทอช – หมิว ลลิตา 

              เมื่อพิจารณาลักษณะทั่วไปของตัวอย่าง พบว่า ตัวอย่างร้อยละ 8.86 มีภูมิลำเนาอยู่กรุงเทพฯ ร้อยละ 25.54 มีภูมิลำเนาอยู่ปริมณฑลและภาคกลาง ร้อยละ 18.28 มีภูมิลำเนาอยู่ภาคเหนือ ร้อยละ 33.20 มีภูมิลำเนาอยู่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และร้อยละ 14.12     มีภูมิลำเนาอยู่ภาคใต้ ตัวอย่าง ร้อยละ 46.77 เป็นเพศชาย และร้อยละ 53.33 เป็นเพศหญิง

              ตัวอย่าง ร้อยละ 5.91 มีอายุต่ำกว่า 25 ปี ร้อยละ 14.29 มีอายุ 26 – 35 ปี ร้อยละ 24.34 มีอายุ 36 – 45 ปี ร้อยละ 36.15 มีอายุ        46 – 59 ปี ร้อยละ 16.52 มีอายุ 60 ปีขึ้นไป และร้อยละ 2.79 ไม่ระบุอายุ ตัวอย่าง ร้อยละ 92.34 นับถือศาสนาพุทธ ร้อยละ 3.43 นับถือศาสนาอิสลาม ร้อยละ 0.64 นับถือศาสนาอื่น ๆ เช่น คริสต์/ฮินดู/ซิกข์/ยิว/ไม่นับถือศาสนาใด ๆ และร้อยละ 3.19 ไม่ระบุศาสนา ตัวอย่างร้อยละ 18.52 สถานภาพโสด ร้อยละ 74.86 สมรสแล้ว ร้อยละ 3.19 หม้าย หย่าร้าง แยกกันอยู่ และร้อยละ 3.43 ไม่ระบุสถานภาพ           การสมรส ตัวอย่างร้อยละ 30.57 จบการศึกษาประถมศึกษาหรือต่ำกว่า ร้อยละ 38.55 จบการศึกษามัธยมศึกษาหรือเทียบเท่า ร้อยละ 9.50                 จบการศึกษาอนุปริญญาหรือเทียบเท่า ร้อยละ 15.00 จบการศึกษาปริญญาตรีหรือเทียบเท่า ร้อยละ 2.00 จบการศึกษาสูงกว่าปริญญาตรีหรือเทียบเท่า และร้อยละ 4.38 ไม่ระบุการศึกษา

ตัวอย่างร้อยละ 7.50 ประกอบอาชีพข้าราชการ/ลูกจ้าง/พนักงานรัฐวิสาหกิจ ร้อยละ 10.93 ประกอบอาชีพพนักงานเอกชน       ร้อยละ 24.82 ประกอบอาชีพเจ้าของธุรกิจ/อาชีพอิสระ ร้อยละ 16.76 ประกอบอาชีพเกษตรกร/ประมง ร้อยละ 16.44 ประกอบอาชีพรับจ้างทั่วไป/ผู้ใช้แรงงาน ร้อยละ 17.48 เป็นพ่อบ้าน/แม่บ้าน/เกษียณอายุ/ว่างงาน ร้อยละ 1.60 เป็นนักเรียน/นักศึกษา ร้อยละ 0.08         เป็นพนักงานองค์กรอิสระที่ไม่แสวงหากำไร และร้อยละ 4.39 ไม่ระบุอาชีพ  ตัวอย่างร้อยละ 15.40 ไม่มีรายได้ ร้อยละ 20.51 มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือน ไม่เกิน 10,000 บาท ร้อยละ 29.45 มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือน 10,001 – 20,000 บาท ร้อยละ 9.82 มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือน 20,001 – 30,000 บาท ร้อยละ 5.99 มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือน 30,001 – 40,000 บาท ร้อยละ 5.99 มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือนมากกว่า 40,001 บาทขึ้นไป และร้อยละ 12.84 ไม่ระบุรายได้

53.Nineent

Copyright © 2012. All Rights Reserved. nidapoll.nida.ac.th