ผลสำรวจของนิด้าโพล

หน้าแรก > ผลสำรวจของนิด้าโพล

News Image

เหตุผลที่ดาราอยู่ในวงการบันเทิงได้อย่างยาวนาน

วันที่อัพเดทล่าสุด : 1 ธ.ค. 2559

           ศูนย์สำรวจความคิดเห็น “นิด้าโพล” สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า) ร่วมกับ “ไนน์เอ็นเตอร์เทน” เปิดเผยผลสำรวจความคิดเห็นของประชาชน เรื่อง “เหตุผลที่ดาราอยู่ในวงการบันเทิงได้อย่างยาวนาน” โดยสอบถามความคิดเห็นจากประชาชนทั่วประเทศ กระจายทุกระดับการศึกษาและอาชีพ รวมทั้งสิ้นจำนวน 1,250 หน่วยตัวอย่าง เกี่ยวกับดารา – นักแสดงที่อยู่ในวงการบันเทิงมาอย่างยาวนาน (10 - 20 ปี ขึ้นไป) ทำการสำรวจระหว่าง วันที่ 7 - 8 เมษายน 2559 การสำรวจอาศัยการสุ่มตัวอย่างจากบัญชีรายชื่อฐานข้อมูล ตัวอย่างหลัก (Master Sample) ของ “นิด้าโพล” ด้วยความน่าจะเป็นแบบแบ่งชั้นภูมิ (Stratified  Random  Sampling) โดยแบ่งภูมิภาคออกเป็น 5 ภูมิภาค จากนั้นในแต่ละภาคสุ่มตัวอย่างแบบมีระบบ (Systematic Random Sampling) เก็บข้อมูลด้วยวิธีการสัมภาษณ์ทางโทรศัพท์ โดยกำหนดค่าความเชื่อมั่นที่ร้อยละ 95.0 และมีค่าความคลาดเคลื่อนมาตรฐาน (Standard Error: S.E.) ไม่เกิน 1.4 

จากการสำรวจ เมื่อสอบถามถึงความคิดเห็นของประชาชนต่อดารา – นักแสดงที่อยู่ในวงการบันเทิงได้อย่างยาวนาน พบว่า ประชาชนส่วนใหญ่ ร้อยละ 40.24 ระบุว่า ประพฤติตัวดี / วางตัวดี / ไม่มีข่าวคราวเสียหาย / เป็นแบบอย่างที่ดี รองลงมา ร้อยละ 24.40 ระบุว่า มีฝีมือในการแสดง มีการปรับปรุงพัฒนาตนเอง มากความสามารถ และมีผลงานดี ร้อยละ 23.92 ระบุว่า มีวินัยในการทำงาน / รับผิดชอบ / ตรงต่อเวลา ร้อยละ 5.20 ระบุว่า สวย / หล่อ / หน้าตาดี ร้อยละ 4.00 ระบุว่า มีผู้ใหญ่คอยผลักดัน ป้อนงานให้ตลอด   ร้อยละ 1.28 ระบุว่า นักแสดงมีความสามารถในการสร้างกระแสให้ตัวเอง และร้อยละ 0.96 ไม่ระบุ/ไม่แน่ใจ

              ท้ายที่สุด เมื่อสอบถามถึงความคิดเห็นของประชาชนที่นึกถึงดารา – นักแสดงที่อยู่ในวงการบันเทิงมาอย่างยาวนาน (10 - 20 ปี ขึ้นไป) 10 อันดับแรก พบว่า อันดับ 1 ประชาชนส่วนใหญ่ ร้อยละ 17.32 ระบุว่าเป็น สรพงษ์ ชาตรี รองลงมา อันดับ 2 ร้อยละ 13.11 ระบุว่าเป็น สมบัติ เมทะนี อันดับ 3 ร้อยละ 13.02 ระบุว่าเป็น อั้ม พัชราภา ไชยเชื้อ อันดับ 4 ร้อยละ 10.05 ระบุว่าเป็น พิศมัย วิไลศักดิ์ อันดับ 5 ร้อยละ 6.10 ระบุว่าเป็น แอน ทองประสม อันดับ 6 ร้อยละ 3.05 ระบุว่าเป็น จิ๊ก เนาวรัตน์ ยุกตะนันท์ อันดับ 7 ร้อยละ 2.96 ระบุว่าเป็น นก สินจัย เปล่งพานิช อันดับ 8 ร้อยละ 2.60 ระบุว่าเป็น ธงไชย แมคอินไตย์  อันดับ 9 ร้อยละ 1.97 ระบุว่าเป็น  นก ฉัตรชัย เปล่งพานิช, หนุ่ม ศรราม เทพพิทักษ์ และแหม่ม จินหรา สุขพัฒน์ ในสัดส่วนที่เท่ากัน  และอันดับ 10 ร้อยละ 1.89 ระบุว่าเป็น กบ สุวนันท์ คงยิ่ง และติ๊ก เจษฎาภรณ์ ผลดี ในสัดส่วนที่เท่ากัน

เมื่อพิจารณาลักษณะทั่วไปของตัวอย่าง พบว่า ตัวอย่างร้อยละ 7.60 มีภูมิลำเนาอยู่กรุงเทพฯ ร้อยละ 26.56 มีภูมิลำเนาอยู่ปริมณฑลและภาคกลาง ร้อยละ 18.16 มีภูมิลำเนาอยู่ภาคเหนือ ร้อยละ 33.52 มีภูมิลำเนาอยู่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และร้อยละ 14.16 มีภูมิลำเนาอยู่ภาคใต้ ตัวอย่าง ร้อยละ 48.88 เป็นเพศชาย และร้อยละ 51.12 เป็นเพศหญิง ตัวอย่าง ร้อยละ 10.64 มีอายุน้อยกว่า 25 ปี ร้อยละ 21.92 มีอายุ 26 – 35 ปี ร้อยละ 22.64 มีอายุ 36 – 45 ปี ร้อยละ 29.92 มีอายุ 46 – 59 ปี ร้อยละ 12.00 มีอายุ 60 ปีขึ้นไป และร้อยละ 2.88 ไม่ระบุอายุ ตัวอย่าง ร้อยละ 93.44 นับถือศาสนาพุทธ ร้อยละ 2.56 นับถือศาสนาอิสลาม ร้อยละ 0.88  นับถือศาสนาคริสต์ และอื่น ๆ และร้อยละ 3.12 ไม่ระบุศาสนา 

ตัวอย่างร้อยละ 26.50 สถานภาพโสด ร้อยละ 67.33 สมรสแล้ว ร้อยละ 2.64 หม้าย หย่าร้าง แยกกันอยู่ และร้อยละ 3.53 ไม่ระบุสถานภาพการสมรส ตัวอย่างร้อยละ 25.68 จบการศึกษาประถมศึกษาหรือต่ำกว่า ร้อยละ 30.88 จบการศึกษามัธยมศึกษาหรือเทียบเท่า ร้อยละ 8.56 จบการศึกษาอนุปริญญาหรือเทียบเท่า ร้อยละ 26.32 จบการศึกษาปริญญาตรีหรือเทียบเท่า ร้อยละ 4.40 จบการศึกษาสูงกว่าปริญญาตรีหรือเทียบเท่า และร้อยละ 4.16 ไม่ระบุการศึกษา 

ตัวอย่างร้อยละ 11.44 ประกอบอาชีพข้าราชการ/ลูกจ้าง/พนักงานรัฐวิสาหกิจ ร้อยละ 13.20 ประกอบอาชีพพนักงานเอกชน ร้อยละ 22.96 ประกอบอาชีพเจ้าของธุรกิจ/อาชีพอิสระ ร้อยละ 10.96 ประกอบอาชีพเกษตรกร/ประมง ร้อยละ 16.48 ประกอบอาชีพรับจ้างทั่วไป/ผู้ใช้แรงงาน ร้อยละ 14.56 เป็นพ่อบ้าน/แม่บ้าน/เกษียณอายุ/ว่างงาน ร้อยละ 6.40 เป็นนักเรียน/นักศึกษา ร้อยละ 0.08 เป็นองค์กรอิสระที่ไม่แสวงหากำไร และร้อยละ 3.92 ไม่ระบุอาชีพ ตัวอย่างร้อยละ 19.52 ไม่มีรายได้ ร้อยละ 16.64 มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือน ไม่เกิน 10,000 บาท ร้อยละ 31.20 มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือน 10,001 – 20,000 บาท ร้อยละ 10.88 มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือน 20,001 – 30,000 บาท  ร้อยละ 5.52 มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือน 30,001 – 40,000 บาท ร้อยละ 6.80 มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือนมากกว่า 40,001 บาทขึ้นไป และร้อยละ 9.44 ไม่ระบุรายได้

31.Nineent

Copyright © 2012. All Rights Reserved. nidapoll.nida.ac.th